Scios inspecties

Contact_opnemen_Button_Vraagbaak_Groep

Scios inspecties

 

De InspectieVraagbaak B.V. is gecertificeerd om de volgende SCIOS-inspecties uit te voeren:

 

 

Scope 8 inspectie

Werken met elektrische installaties brengt risico’s met zich mee. Het is aan de werkgever en werknemer om die risico’s te beperken waar mogelijk. Met een periodieke inspectie volgens Scope 8, gebaseerd op de NEN 3140, toont de werkgever aan dat hij zijn wettelijke zorgplicht nakomt, daarnaast geeft het hem inzicht in de veiligheid van de elektrotechnische installaties.
De werkgever wordt vanuit de Arbeidsomstandighedenwet verplicht om te zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van zijn werknemers. Ook verzekeringsmaatschappijen kunnen eisen daaraan stellen.

De inspectie bestaat uit een visuele controle en metingen en beproevingen die in overleg plaatsvinden met de installatieverantwoordelijke of een gedelegeerde daarvan.
De metingen en beproevingen houden onder andere het volgende in:

 • Het meten en beproeven van eventueel aanwezige aardelektroden
 • Het meten en beproeven van eventueel aanwezige aardlekbeveiligingen
 • Het meten en beproeven van impedanties
 • Het meten en beproeven van vereffeningen van vreemd geleidende delen
 • Het meten en beproeven van beschermingsleidingen

Na de inspectie volgt een rapportage, waarin alle bevindingen worden beschreven. Er worden acties gekoppeld aan bevindingen die niet voldoen aan de norm of een afwijkende situatie. De opdrachtgever dient deze binnen de gestelde termijn te (laten) herstellen.

 

Scope 9 inspectie

Een inspectie van de elektrische arbeidsmiddelen op basis van de huidige versie van de NEN 3140 en conform Scios Scope 9 is bedoeld om de arbeidsveiligheid van arbeidsmiddelen vast te stellen. In het Arbobesluit wordt voorgeschreven dat elektrische arbeidsmiddelen periodiek dienen te worden geïnspecteerd voor tijdige opsporing van slijtage, veroudering of verslechtering. Gemiddeld dienen de elektrische arbeidsmiddelen één keer per jaar geïnspecteerd te worden, afhankelijk van het soort arbeidsmiddel en de intensiteit van het gebruik ervan.

De inspectie bestaat uit een visuele controle en metingen en beproevingen.
De metingen en beproevingen houden onder andere het volgende in:

 • Het meten en beproeven van de weerstand van de beschermingsleiding
 • Het meten en beproeven van de isolatieweerstand van de voedingsleiding
 • Het meten en beproeven van reële lekstroom, indien van toepassing
 • Het meten van de nominale testspanning
 • Het houden van een functietest

Na de inspectie volgt een rapportage, waarin alle bevindingen per arbeidsmiddel worden beschreven. Afwijkingen dienen te worden hersteld. Alle arbeidsmiddelen worden geregistreerd en voorzien van een keuringssticker.

 

Scope 10 inspectie

Branden kunnen ontstaan door een defect in de elektrische installatie of de daarop aangesloten apparatuur. Een keuring van de elektrische installatie en apparatuur is niet alleen van belang om brandschade te voorkomen, maar ook om de veiligheid te vergroten van medewerkers, klanten en de ondernemer zelf. Daarom stellen veel verzekeraars een keuring volgens de richtlijnen van NTA 8220, door een SCIOS Scope 10-bevoegd inspectiebedrijf, verplicht bij een brandverzekering.

De inspectie bestaat uit een visuele controle en metingen en beproevingen.
De metingen en beproevingen houden onder andere het volgende in:

 • Het meten en beproeven van eventueel aanwezige aardlekbeveiligingen
 • Het meten en beproeven van impedanties van elektrische leidingen
 • Het meten en beproeven van vereffeningen van vreemd geleidende delen
 • Het meten en beproeven van de isolatieweerstand van elektrische leidingen.
 • Thermografische opname van de elektrische installatie.

De inspectie zal worden aan- en afgemeld in het Scios Portal waarna, mits er geen of enkele lichte afwijkingen zijn geconstateerd, een Verklaring van Inspectie zal worden afgegeven.
Met deze verklaring kunt u aantonen dat de elektrische installatie voldoet aan de gestelde eisen.

 

Scope 12 inspectie

Door een inspectie van de elektrische zonnepaneleninstallatie conform Scios Scope 12 uit te laten voeren, wordt er in kaart gebracht hoe het elektrisch materieel is aangelegd.
Deze inspectie kent een onderscheid in een EBI (eerste bijzondere inspectie) of een PI (periodieke inspectie).

De inspectie bestaat uit een visuele controle en een aantal metingen en beproevingen.
Bij de visuele controle, volgens de EBI methode, wordt het volgende gecontroleerd:

 • Aanwezigheid van constructieberekening en ballastplan
 • Aanwezigheid van vereffeningsleidingen van de opgestelde metalen frames van de zonnepanelen.

De metingen en beproevingen conform de EBI en PI methode houden het volgende in:

 • Thermografische beoordeling van de zonnepanelen
 • AC-installatie schakel- en verdeelinrichting inclusief metingen en beproevingen, onder andere: meting van isolatieweerstand, circuitimpedanties en bepaling van het spanningsverlies.
 • DC-installatie inclusief metingen en beproevingen, onder andere: meting van isolatieweerstand, polariteitstest, meting kortsluitstroom.
 • Meting van de laagohmige weerstand van de vereffeningsleidingen
 • Meting van de instraling van de PV-panelen bij daglicht.

De inspectie zal worden aan- en afgemeld in het Scios Portal waarna, mits er geen of enkele lichte afwijkingen zijn geconstateerd, een Verklaring van Inspectie zal worden afgegeven.
Met deze verklaring kunt u aantonen dat de elektrische zonnepaneleninstallatie voldoet aan de gestelde eisen.

 

Contact opnemen Offerte aanvragen detachering elektrotechniek, legionellapreventie