Inspectie vraagbaak

De InspectieVraagbaak

Contact_opnemen_Button_Vraagbaak_Groep


De InspectieVraagbaak is een bedrijf dat geheel onafhankelijk werkt en gespecialiseerd is in alle keuringen en inspecties van technische installaties.

De kracht van De InspectieVraagbaak is dat ze, waar nodig, expertise uit andere Vraagbaken kan halen, om zo tot effectieve aanbevelingen te komen voor uw bedrijf. De aanbevelingen dienen als bijdrage voor de kwaliteit en continuïteit van uw bedrijfsvoering.

Waarom inspectie?

In de wet- en regelgeving wordt de zorgplicht beschreven. de zorgplicht houdt in dat een eigenaar of beheerder van een installatie verantwoordelijkheid draagt voor de veiligheid van de installatie.
wij inspecteren en (indien nodig) keuren uw installatie aan de hand van de volgende wetgeving:

 • Bouwbesluit
 • Arbowet
 • Wet Aansprakelijkheid
 • Waterleidingwet
 • en de bijbehorende besluiten

De InspectieVraagbaak houdt zich bezig met (onder andere) de volgende activiteiten:

 • Inspecteren van laagspanningsinstallaties conform NEN 1010
 • Inspecteren van brandrisico’s conform NTA 8220
 • Inspecteren van medische ruimten conform NEN 3134 / NEN 1010-7
 • Inspecteren van hoogspanningsinstallaties conform NEN 3840
 • Inspecteren van bliksem- en aardingsinstallaties conform NEN-EN IEC 62305
 • Inspecteren van werktuigbouwkundige installaties
 • Inspecteren van arbeidsmiddelen conform NEN 3140
 • Inspecteren van klimmaterialen conform NEN 2484
 • Inspecteren van machines conform Machinerichtlijn
 • ATEX inspectie conform NEN-EN IEC 60079
 • ATEX inspectie mechanisch conform ISO EN 80079
 • Thermografische inspectie conform NPR 8040-1
 • Conditiemetingen conform NEN 2767
 • APK woningen conform NTA 8025
 • Brandveiligheid scans conform NEN 6059
 • Advies en schakelhandelingen met betrekking tot hoogspanningsinstallaties
 • Legionellapreventie
 • Milieu
 • Energieprestatiecertificaat
 • Onderzoek doen naar en/of adviseren over de arbeidsomstandigheden op de werkplek
 • Ontruimingsplan/vluchtwegtekeningen

Veel verzekeringsmaatschappijen vragen u aan te tonen dat uw installaties geïnspecteerd dan wel gekeurd zijn.

Wat kan de klant verwachten van een inspectie?

De InspectieVraagbaak werkt in verschillende stappen om tot een goed eindproduct te komen:

1. Inspectieplan

Dit document geeft een beschrijving van de aanpak van de uit te voeren inspecties aan de elektrische installaties. Het document dient als vastlegging van afspraken tussen de opdrachtgever (of namens hem de beheerder) en de opdrachtnemer (of namens de toezichtverantwoordelijke). De afspraken worden op basis van de in stap twee en drie beschreven activiteiten gemaakt.

2. Opnemen/beschrijven van visuele bevindingen

De visuele inspectie: het onderzoeken van de installaties om vast te stellen of deze al dan niet op de juiste wijze zijn aangelegd. bij een visuele inspectie komen de volgende zaken aan bod:

 • Toetsing van de installatietekeningen of deze voldoen aan de (toen) geldende normgeving
 • Toetsing van de installatietekeningen aan de werkelijke gemonteerde installatie
 • Toetsing van de installatie aan de relevante productnormen
 • Het vaststellen van afwijkingen

3. Metingen/beproevingen

Metingen en beproeving: het vaststellen of de toegepaste installatiecomponenten al dan niet juist en doeltreffend zijn. Dit houdt ook het uitvoeren van metingen in, met daarvoor geschikte meetinstrumenten, om gegevens te verzamelen die niet door visuele controle kunnen worden vastgesteld.

4. Rapportage

Het rapport bestaat uit:

 • Basisgegevens
 • Inleiding
 • Visuele inspectie, waar nodig ondersteund door foto’s
 • Metingen en beproeving waarin opgenomen de resultaten
 • Conclusie en advies
 • Inspectiefrequentie
 • Verklaring van inspectie
 • Overdrachtformulier
 • Eventuele bijlage(n)

Met het uitvoeren van een inspectie krijgt u helderheid over de staat van uw installaties en eigendommen, waarmee u invulling kunt geven aan de verantwoordelijkheid en continuïteit van uw bedrijfsvoering.

SCIOS gecertificeerd

Voor het uitvoeren van inspecties aan elektrische installaties, arbeidsmiddelen, brandrisico’s conform NTA 8220 en zonnestroominstallaties is De InspectieVraagbaak door KIWA gecertificeerd voor de volgende SCIOS Scope onderdelen: Scope 8, Scope 9, Scope 10 en Scope 12. Het SCIOS certificaat is voor u het vertrouwen dat de inspectie wordt uitgevoerd door deskundige en gecertificeerde inspecteurs.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de pagina Scios inspecties op onze website. De certificaten zijn ook terug te vinden op de pagina Bedrijfsgegevens.

De InspectieVraagbaak werkt met een VGM beheerssysteem dat voldoet aan de arboregels.

De InspectieVraagbaak is VCA* gecertificeerd voor de engineering, aanleg en inspectie van technische installaties (op locatie).

Contact opnemen Offerte aanvragen detachering elektrotechniek, legionellapreventie